Quảng Ninh được thuê tư vấn nước ngoài lập 4 quy hoạch

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Tấn  Dũng đã đồng ý về nguyên tắc việc UBND tỉnh Quảng Ninh thuê tư vấn nước ngoài lập các Quy hoạch gồm: tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật; sử dụng đất đai và tài nguyên; phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh căn cứ thẩm quyền và sự cần thiết của từng nội dung các quy hoạch để xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu tư vấn nước ngoài nhưng phải tuân thủ chế độ bảo mật theo quy định.

Quảng Ninh sẽ sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc lập quy hoạch.