Dừng xây dựng Đề án kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường

Ảnh: Cổng thông tin Điện tử Thái Bình

ThienNhien.Net- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng xây dựng Đề án kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 3/NQ-CP ngày 15/1/2010.

Theo đó, thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung, mục tiêu của Đề án “Điều tra, phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và xây dựng khung chính sách tổng thể đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm việc triển khai có hiệu quả.

Được biết, mục tiêu của Đề án này là hình thành một hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, từ đó đề xuất các nội dung vận dụng, khung chính sách tổng thể và lộ trình đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường; đồng thời, nhận dạng các bất cập trong cơ chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường hiện hành trên quan điểm kinh tế hóa và đề xuất việc hoàn thiện, đổi mới cơ chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường; xây dựng hệ thống các nhóm công cụ, biện pháp cụ thể phục vụ đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường ở Việt Nam.