Cơ hội tham dự Hội nghị thanh niên thế giới lần thứ 6 tại Brazil

Hội nghị thanh niên thế giới lần thứ 6 sẽ diễn ra ở Brazil. Tại đây, các bạn trẻ tham dự được khuyến khích chủ động tìm kiếm nguồn tại trợ kinh phí cho các dự án mang tính cá nhân. Thông tin cụ thể về hội nghị có tại website: http://wycrio2012.org/.