Triển khai thi hành Pháp lệnh về vũ khí và chất nổ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Kế hoạch này nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kế hoạch triển khai nêu ra 2 nội dung, nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Thứ hai là rà soát văn bản pháp luật và xây dựng đề án, văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh.

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Cụ thể, các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; đồng thời, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với Pháp lệnh. Công việc này phải hoàn thành trong quý IV năm 2011.

Bên cạnh đó sẽ xây dựng 3 Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh. Trong đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng 2 văn bản là: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý, Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thời gian trình Chính phủ 2 Nghị định nêu trên vào Quý IV năm 2011.

Còn Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp được giao cho Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo và trình vào quý I năm 2012.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án: Tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.