Chấn chỉnh công tác cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt

Cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng lại rừng - Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net  – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tại địa phương chỉ cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng lại rừng, không lập các dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để phục vụ các mục đích khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian qua, một số địa phương triển khai các dự án cải tạo rừng không đúng quy định. Thay vì việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt bằng việc trồng lại rừng có năng suất chất lượng cao hơn thì một số dự án cải tạo rừng lại chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp,…

Vì vậy, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tại địa phương rà soát lại các dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng và Thông tư số 99/2006/TT-BNN; chỉ cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng lại rừng, không lập các dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để phục vụ các mục đích khác.

Theo quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng, rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng tự nhiên có trữ lượng rất thấp, chất lượng kém; khả năng tăng trưởng và năng suất rừng thấp, nếu để rừng phục hồi tự nhiên sẽ không đáp ứng được yêu cầu về kinh tế, yêu cầu phòng hộ.

Cải tạo rừng tự nhiên là việc trồng lại rừng trên các khu rừng tự nhiên nghèo kiệt có năng suất, chất lượng thấp để thay thế bằng rừng trồng có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và phòng hộ bảo vệ môi trường cao hơn.