Hợp tác Pháp – Việt xử lý nước thải, chất thải Hội An

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính ký ngày 12/09/2001 của dự án "Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An" giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An” nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao mức sống của cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ Di sản văn hóa thế giới của Hội An.

Dự án bao gồm các hạng mục: xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt công suất 675m3/ngày đêm; xây dựng nhà máy xử lý rác thải công suất 55 tấn/ngày đêm; xây dựng trạm xử lý nước thải rác thải bệnh viện quy mô 300 giường.