Phát triển hạ tầng giao thông hài hòa với bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phải được thực hiện từ giai đoạn hoạch định chiến lược, quy hoạch cũng như trong quá trình đầu tư xây dựng. Đây là nội dung chính được nêu trong Thông tư 09/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.


Theo đó, tổ chức được giao chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

Bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông gồm 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định và tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo như báo cáo hoặc bản cam kết. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm bố trí kế hoạch, kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập dự án đầu tư và được coi là một bộ phận của dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án xây dựng, nhà thầu, đơn vị thi công thành viên cần quản lý vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chất thải lỏng, khí thải (gồm cả bụi), chất thải nguy hại, chất thải thông thường, chất thải sinh hoạt, nguyên liệu nhiên liệu sử dụng, các yếu tố gây ô nhiễm khác trong quá trình xây dựng và triển khai dự án.

Bên cạnh đó, nhà thầu, đơn vị thi công cần nghiên cứu áp dụng thiết bị công nghệ mới tiên tiến, hiệu quả và thân thiện với môi trường, giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu nhằm hạn chế phát tán chất thải gây ô nhiễm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý là yêu cầu phải tái sử dụng, tái chế chất thải trong hoạt động xây dựng để sử dụng cho mục đích có ích ngay tại cơ sở sản xuất…