Quảng Bình: Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – Nhằm thực hiện tiếp Hợp phần 4 – Dự án Quản lý rủi ro thiên tai, ngày 13/03 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo bàn về việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp.


Dự án Quản lý rủi ro thiên tai do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) phê chuẩn nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thiết lập và thực hiện được một khung quản lý rủi ro toàn diện để ngăn ngừa, giảm thiểu, tái thiết sau thiên tai và tăng cường thể chế trong quản lý rủi ro thiên tai. Để đạt được mục tiêu đó, Dự án đã tiến hành lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp cho 12 tỉnh thường xuyên bị thiên tai, trong đó có Quảng Bình.

Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 cung cấp thông tin cơ sở liên quan tới các vấn đề rủi ro thiên tai của tỉnh như hiện trạng của các tai biến tự nhiên cũng như các vấn đề liên quan tới quản lý tai biến tự nhiên; tiến hành đánh giá và sắp xếp các vấn đề ưu tiên có liên quan tới quản lý rủi ro thiên tai, đồng thời mô tả các giải pháp chi tiết cho các vấn đề ưu tiên và quy trình thực hiện có bao gồm cả kế hoạch đầu tư.

Bên cạnh đó, kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Bình còn cung cấp bộ atlas bản đồ, là công cụ đơn giản hỗ trợ dễ dàng cho người dân và lãnh đạo tỉnh tham khảo, sử dụng nhằm đối phó với các rủi ro thiên tai.

Thông qua việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp này, các nguyên tắc về quản lý rủi ro thiên tai sẽ được lồng ghép chặt chẽ trong quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch ngành và hành động quản lý thiên tai theo đúng mục tiêu của Chiến lược quốc gia.

Mặt khác, việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp cũng sẽ mang đến những cải tiến trong các chuẩn mực phát triển, tăng cường nhận thức của cộng đồng và cải thiện đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về quy trình xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp ở tỉnh Quảng Bình; các nội dung chính của báo cáo khung và kế hoạch hoạch đầu tư quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp; trình bày các bản đồ được xây dựng để hỗ trợ cho công tác xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Bình.