Thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ-Đáy

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy (UB) để tổ chức chỉ đạo, điều phối liên ngành, liên vùng nhằm thực hiện thống nhất và có hiệu quả các nội dung của "Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008.


Ủy ban hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số và được giao các nhiệm vụ và quyền hạn như: Tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện Đề án sông Nhuệ-sông Đáy; kiến nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch hành động 5 năm, hàng năm thuộc Đề án sông Nhuệ-sông Đáy theo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực 2 con sông này; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án thuộc Đề án; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung của Đề án này.

Về cơ cấu tổ chức, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy là Chủ tịch UBND của 1 trong số 5 tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương trên lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy. Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ đầu do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đảm nhiệm với thời hạn 3 năm. Chủ tịch UB các nhiệm kỳ tiếp theo với thời hạn 2 năm do Chủ tịch UBND các tỉnh còn lại đảm nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu tín nhiệm. Chủ tịch Ủy ban không đảm nhiệm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Ủy ban có 2 Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Phó Chủ tịch Thường trực là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; một Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các Ủy viên là lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy và các lãnh đạo Bộ, ngành có liên quan.