Ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009 – 2015.

Mục tiêu chính của Chương trình là nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm 5 – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng; tiết kiệm từ 11 – 12% sản lượng điện…

Chương trình được chia làm hai giai đoạn (giai đoạn 1 từ nay cho đến hết năm 2010; giai đoạn 2 từ 2011 đến 2015) với 7 nội dung thực hiện cụ thể.

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố đã đề ra một số giải pháp, trong đó chú trọng đào tạo và nâng cao nhận thức, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.