Xây dựng dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Để nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác nguồn dữ liệu phong phú nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngày 15/09/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Theo đó, việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT phải tuân thủ nguyên tắc: phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan; bảo đảm tính khoa học, thuận tiện cho khai thác và sử dụng; bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ và có hệ thống; sử dụng dữ liệu đúng mục đích; Khai thác và sử dụng dữ liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Danh mục dữ liệu về TN&MT được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, trang điện tử của các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Việc khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT được thực hiện theo các hình thức: khai thác trên mạng Internet, trang điện tử do cơ quan quản lý dữ liệu quy định; Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; Khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức hợp đồng giữa cơ quan quản lý dữ liệu và bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT không được cung cấp cho bên thứ 3 dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được thỏa thuận trong hợp đồng và phải trả kinh phí khai thác dữ liệu, sử dụng khi có quy định. Các hành vi: chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại dữ liệu về TN&MT; Khai thác, sử dụng dữ liệu về TN&MT trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.

Ngoài ra, để phát triển nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia, Nhà nước không chỉ khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và hiến tặng các dữ liệu TN&MT mà còn có chính sách phát triển hợp tác với các nước, các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu, chia sẻ, cung cấp các dữ liệu về tài nguyên và môi trường; khuyến khích chia sẻ thông tin liên quan đến dữ liệu về tài nguyên và môi trường quốc tế; phối hợp nghiên cứu, điều tra các dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc quản lý, khai thác có hiệu quả các dữ liệu về tài nguyên và môi trường quốc tế.