Trao quyền sử dụng đất cho phụ nữ để bảo vệ đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị về Bảo tồn đa dạng sinh học (CBD), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho rằng, vai trò của người phụ nữ phải được xem xét, cân nhắc khi xây dựng luật. Tổ chức này đã kêu gọi các nước tham gia cải thiện quyền sở hữu đất đai cho phụ nữ, vì điều này sẽ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học. Việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho phụ nữ sẽ dẫn đến sự bảo vệ đồng ruộng và tự nhiên tốt hơn.

IUCN cũng đề nghị các chính phủ đảm bảo cơ hội sử dụng các nguồn tài nguyên nông nghiệp một cách công bằng. Cả phụ nữ và nam giới làm việc trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi đều có nhu cầu cần tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật để giảm bớt các hành động có nguy cơ gây hại.

Lorena Aguilar, Cố vấn cao cấp về giới của IUCN nói: “Phụ nữ cần phải được quan tâm nhiều hơn, họ cần phải tham gia nhiều hơn vào các hoạt động và ra quyết định tại hội thảo CBD”.

Các quan hệ về giới cần phải được kết hợp vào các chương trình về đa dạng sinh học của quốc gia. Đồng thời, cần xây dựng các tổ chức và mạng lưới để thúc đẩy vai trò của giới trong công tác bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học. Các tổ chức và mạng lưới đó nên kết hợp các tổ chức của phụ nữ, các tổ chức về giới, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các tổ chức khác lại với nhau. 

Quyền sử dụng đất và các tài nguyên thiên nhiên khác, vấn đề sử dụng đất, giải quyết các xung đột, an ninh lương thực ở mồi hộ gia đình trong điều kiện khó khăn về kinh tế và khí hậu, tất cả phải được xem xét trong các nghiên cứu và quyết định liên quan đến đa dạng sinh học.

Lorena Aguilar cũng nói thêm: ”Các quốc gia nên làm theo những kêu gọi của CBD để tạo ra một hệ thống chính sách pháp luật có thể bảo vệ các quyền con người của cả phụ nữ và nam giới cũng như là bảo vệ cộng đồng bản địa và địa phương. Bà nói thêm rằng “ Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện sự công bằng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong việc sử dụng tài nguyên, quyền điều khiển những kiến thức bản địa, hưởng lợi từ sự quản lý đúng đắn và tham gia quản lý và ra quyết định” .