Hà Lan hỗ trợ Nam Định quản lý tài nguyên biển

Được sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan, tỉnh Nam Định áp dụng thử nghiệm chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tại các huyện ven biển Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

Đây lần đầu tiên chiến lược được áp dụng tại Nam Định với mục tiêu quản lý, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên ven biển, bảo tồn và phát triển các giá trị tự nhiên, sinh thái, lịch sử, văn hoá.

Chiến lược thực hiện theo 2 giai đoạn với 6 hợp phần, trong đó đề cao các hoạt động như tuyên truyền, giáo dục về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững; đào tạo nguồn nhân lực; bảo vệ, bảo tồn các tài nguyên giá trị vùng ven biển; phòng ngừa, giảm thiểu sự cố môi trường, thiên tai; phục hồi, cải tạo sinh cảnh, tài nguyên bị suy thoái, các đối tượng, thành phần môi trường bị ô nhiễm; phát triển bền vững các tài nguyên và giá trị tiềm năng của vùng ven biển.

Trong 2 năm 2006-2007, Nam Định tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, khai thác vùng đất ngập nước cho đội ngũ cán bộ vườn quốc gia và chính quyền địa phương; nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường biển cho cộng đồng dân cư vùng ven biển. Tỉnh cũng hoàn thành việc đo đạc, khảo sát điều kiện tự nhiên của các vùng ven biển, tổ chức đánh giá tình hình khai thác, sử dụng, nuôi trồng khai thác thuỷ sản tại khu vực ven biển.

Cùng với việc tổ chức trồng 750 ha rừng phòng hộ; cứng hoá các tuyến đê biển, nâng cao trình mặt đê lên + 5,5 m, Nam Định cũng xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên hơn 7.000 ha của khu vực vùng lõi; xây dựng thể chế quản lý; tổ chức quan trắc biến động tài nguyên động thực vật; phát hiện các sinh vật xâm lấn nguy hại và cảnh báo ô nhiểm nước mặt Vườn quốc gia Xuân Thuỷ./.