Thanh Hoá: 1,9 tỷ đồng bảo tồn động, thực vật quý hiếm

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt đầu tư gần 1,9 tỷ đồng để thực hiện dự án bảo toàn 2 loài động vật là bò tót, voọc mông trắng và 2 loài thực vật là pơmu và samu, tại các khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh.

Dự án bảo tồn loài bò tót (Bos gaurus) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu ở huyện Quan Hóa, có tổng kinh phí hơn 591 triệu đồng, dự án bảo tồn voọc mông trắng (Trachypithecus delacour) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của huyện Bá Thước, có tổng kinh phí hơn 592 triệu đồng.

Dự án bảo tồn, phát triển hai loài thực vật hạt trần quý hiếm pơmu và samu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên có tổng kinh phí hơn 690,6 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện các dự án trên được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh Thanh Hóa.