Bổ sung 5 hoá chất vào danh sách chất thải nguy hại cần kiểm soát

"Việt Nam đang xem xét bổ sung 5 hoá chất vào danh sách các chất thải nguy hại (POPs) cần kiểm soát", Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT vừa cho biết tại Hội nghị triển khai Công ước Stockhom tổ chức ngày 21/09.

5 chất thải nguy hại (POPs) cần kiểm soát là pentabromodiphenyl ether, Chlordecone, Hexabromobiphenyl, Lindane và Perfluorooctane sulfonate.

Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Stockhom từ năm 2002 và ban hành Quyết định 184/2006/QĐ-TTg về kế hoạch hành động quốc gia với các chất POPs đã góp phần quản lý chặt chẽ hơn các chất POPs.

Đặc biệt, từ năm 2007, Chính phủ đã chi 1% ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường nói chung và tăng nguồn vốn đầu tư cho quản lý chất POPs nói riêng.

Việt Nam cũng đã điều tra thống kê được các chất Dioxin, Furan, PCB (chất có độc tính cao, khó phân huỷ, lan truyền rộng và tích luỹ sinh học).