Ban hành Tiêu chuẩn quốc tế về phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

Ngày 15/04/2007, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành tiêu chuẩn mới bổ sung ISO 14065:2007 vào tiêu chuẩn ISO 14064:2006, Tiêu chuẩn tính toán và Kiểm định Khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG) – Những yêu cầu đối với các cơ quan kiểm định và hợp chuẩn khí gây hiệu ứng nhà kính sử dụng trong việc công nhận và các hình thức công nhận khác. Tiêu chuẩn này quy định chi tiết những yêu cầu đối với các cơ quan kiểm định hoặc hợp chuẩn khí gây hiệu ứng nhà kính sử dụng trong việc công nhận và các hình thức thừa nhận khác.

Các cơ quan kiểm định hoặc hợp chuẩn GHG chịu trách nhiệm hoàn thành đánh giá mục tiêu xác nhận GHG và đưa ra công bố bằng văn bản nhằm giúp cho báo cáo trong bản xác nhận được đảm bảo. Mục đích của kiểm định hoặc hợp chuẩn GHG là tạo sự tin tưởng cho các bên đối với các xác nhận hoặc yêu cầu GHG, các cơ quan đưa ra công bố như các cơ quan định chế và đầu tư có thẩm quyền đối với việc này; và có các hệ thống thích hợp nhằm đạt được sự công bằng và đưa ra các cấp độ đảm bảo theo yêu cầu dựa trên nền tảng nhất quán.
ISO 14065 đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan đảm nhiệm việc hợp chuẩn hoặc kiểm định có sử dụng ISO 14064 hoặc các thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn khác có liên quan. Các mục tiêu của ISO 14064 và ISO 14065 bao gồm:

  •    Xây dựng các biện pháp theo thể chế trung lập, linh hoạt áp dụng tự nguyện hoặc các  hệ thống quy phạm GHG;
  •    Thúc đẩy và hài hòa việc thực hiện;
  •    Hỗ trợ tính toàn vẹn về mặt môi trường của các xác nhận GHG;
  •    Trợ giúp các tổ chức nắm bắt được các cơ hội cũng như nguy cơ liên quan đến GHG;
  •    Hỗ trợ xây dựng thị trường và các chương trình GHG

ISO 14065 được xây dựng bởi nhóm làm việc gồm 70 chuyên gia quốc tế đến từ 30 quốc gia và một số tổ chức liên lạc, bao gồm Diễn đàn Công nhận Quốc tế, tuân thủ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), tổng hợp ý kiến của giới chuyên môn từ Ủy ban đánh giá sự phù hợp của ISO (CASCO) và Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 207, Quản lý môi trường.
Biến đổi khí hậu gây ra những nguy cơ lớn cho nền kinh tế thế giới. ISO 14064 và ISO 14065 là những ví dụ tiêu biểu về nỗ lực không ngừng của ISO trong việc xây dựng và thúc đẩy các biện pháp thiết thực góp phần vào sự phát triển bền vững của hành tinh.