Trung Quốc thực hiện tổng điều tra ô nhiễm môi trường

Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra quyết định triển khai tổng điều tra nguồn ô nhiễm trên toàn quốc lần thứ nhất vào năm 2008. Mục đích của cuộc tổng điều tra này là tăng cường quản lý, giám sát môi trường, và thực hiện mục tiêu giảm tổng lượng chất thải ô nhiễm xuống còn 10%.

Các đối tượng điều tra bao gồm các nguồn nông nghiệp, công nghiệp, nguồn sinh sống và các thiết bị quản lý ô nhiễm kiểu tập trung trong phạm vi nước CHND Trung Hoa.

Có 32 hạng mục được điều tra bao gồm toàn bộ vật ô nhiễm thải ra từ các nguồn ô nhiễm công nghiệp (trừ ngành xây dựng), nguồn ô nhiễm nông nghiệp và các bãi nuôi trồng, nguồn ô nhiễm từ phế thải y tế, rác, nước thải từ các thành phố và khu vực dân cư.

Cuộc điều tra phải có được số liệu về tình hình cơ bản về nguồn ô nhiễm, chủng loại vật ô nhiễm, nồng độ, số lượng, thiết bị quản lý ô nhiễm kiểu tập trung, tình trạng vận hành và xử lý của thiết bị.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường (BVMT) Trung Quốc, ông Chu Sinh Hiền (Zhou Sheng Xian) cho biết lần tổng điều tra nguồn ô nhiễm trên toàn quốc này mang ý nghĩa rất lớn. Đây được coi là một việc làm quan trọng để nắm vững tình trạng môi trường của Trung Quốc.

Cuộc điều tra này sẽ bắt đầu từ ngày 31/12/2007. Năm 2009 sẽ tổ chức nghiệm thu, tổng hợp số liệu và thông báo kết quả.