Sẽ thanh tra các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, biển và hải đảo, tài nguyên nước

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới.

Triển khai 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Trong quý I/2021, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo thời gian, nội dung ghi trong kế hoạch được phê duyệt.

Phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, thống nhất đối tượng thanh tra, báo cáo lãnh đạo Bộ trước khi thành lập đoàn thanh tra theo quy định.

Tập trung hoàn thiện, ban hành kết luận của các cuộc thanh tra, kiểm tra được thực hiện cuối năm 2020.

Một số đơn vị tập trung thực hiện công tác kiểm tra nội bộ về việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện công tác chuyên môn và thực hiện chương trình công tác năm 2021.

Triển khai 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; qua kiểm tra đã phát hiện 3 tổ chức có hành vi vi phạm.

Cũng theo báo cáo, Bộ TN&MT đã tiếp 58 lượt với 74 người, có 4 lượt đoàn đông người với 17 người. So với cùng kỳ năm 2020, số lượt tiếp dân tăng 5 lượt, số đoàn đông người giảm 2 lượt và số người đến khiếu nại, tố cáo (KN, TC), kiến nghị, phản ánh tại Bộ giảm 83 người.

Nội dung KN công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất, cấp và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm trong lĩnh vực TN&MT.

Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT. Các trường hợp công dân đến khiếu kiện đều được tiếp, giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp KN đông người, mặc dù đã được xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, cán bộ vẫn tiếp, nghe công dân trình bày để tham mưu cho lãnh đạo thanh tra, lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết.

Trong quý, các đơn vị trực thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được các đơn vị quan tâm, thường xuyên sát sao chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ TN&MT.

Các đơn vị này chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; tập trung chuẩn bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo thời gian, nội dung trong kế hoạch được phê duyệt;

Thực hiện khảo sát đối tượng thanh tra báo cáo lãnh đạo Bộ trước khi thành lập đoàn thanh tra theo quy định; hoàn thiện, ban hành kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kết thúc cuối năm 2020.

Bộ TN&MT sẽ thanh tra đất đai trong quý 2/2021. Ảnh minh họa: Internet

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư

Trong quý II/2021, Bộ TN&MT sẽ tiến hành các nội dung thanh tra, kiểm tra thực hiện thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn và các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Cụ thể, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư; thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu đối với các trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, khoáng sản, biển và hải đảo, tài nguyên nước.

Các đơn vị thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ kiểm tra theo nội dung Văn bản số 1009/BTNMT-TTr ngày 5/3/2021 về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường nổi cộm được phản ánh qua báo chí và đường dây nóng của Bộ.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, Bộ TN&MT thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Tiếp nhận, xử lý đơn thư KN, TC của công dân kịp thời, có hiệu quả.

Tập trung xử lý, giải quyết đúng hạn các vụ việc Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức trong Bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định và thực thi chính sách pháp luật tại tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ Bộ được Chính phủ phân công. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, TC theo lĩnh vực được phân công.