Việt Nam thuộc tốp 16 nước sớm nộp báo cáo về biến đổi khí hậu

Báo cáo cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC cập nhật) của Việt Nam đã thể hiện nỗ lực cao nhất và xác định đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Norton Rose Fulbright)

Trong số 186 nước tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Việt Nam là một trong 16 quốc gia sớm gửi Báo cáo cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC cập nhật) đến Ban thư ký Công ước.

Danh sách trên được trang web chính thức của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) cập nhật xếp theo thứ tự thời gian nộp báo cáo, năm 2020.

NDC cập nhật của Việt Nam đã thể hiện nỗ lực cao nhất và xác định đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu do Việt Nam cam kết.

Cụ thể, về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2020, Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và tăng đóng góp lên tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế thông qua Thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương và thực hiện cơ chế mới theo thỏa thuận Paris.

Về thích ứng với biến đổi khí hậu, NDC cập nhật đã xác định các nhiệm vụ chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm: nâng cao hiệu quả thích ứng thông qua việc tăng cường quản lý nhà nước và nguồn lực; tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng cho cộng đồng, các thành phần kinh tế và các hệ sinh thái.; giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

Danh sách 16 quốc gia đầu tiên đã gửi NDC cập nhật. (Nguồn: UNFCCC)

Những đóng góp trên được xác định phù hợp với hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia đến năm 2030; bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược phòng chống thiên tai.

Một điểm mới là NDC cập nhật của Việt Nam đã bổ sung nội dung về “hài hòa và đồng lợi ích,” qua đó phân tích tính hài hòa và đồng lợi ích giữa giảm nhẹ khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế-xã hội gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Đây là cơ sở xác định các hành động nhằm tối ưu hóa chi phí và lợi ích đối với biến đổi khí hậu tại các ngành, địa phương.

Theo Cục Biến đổi khí hậu, từ khi Thủ tướng Chính phủ thông qua bản NDC cập nhật (ngày 24/7) đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã nhận được các nội dung của NDC cập nhật để đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Ngoài ra, Chính phủ cũng kêu gọi sự tham gia, hỗ trợ của mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cùng thực hiện NDC cập nhật, hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam trong nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu.