Đánh giá ảnh hưởng của các thông số môi trường vượt giới hạn sau vụ cháy tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Viện hóa học môi trường quân sự, UBND quận Long Biên và các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá ảnh hưởng của các chỉ tiêu, thông số môi trường vượt giới hạn cho phép đối với sức khỏe con người; trên cơ sở đó công bố kết quả quan trắc môi trường công khai cho người dân biết.

Xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Long Biên về việc thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường và kết quả quan trắc môi trường do vụ cháy tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt, tổ 18, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Viện hóa học môi trường quân sự, UBND quận Long Biên và các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá ảnh hưởng của các chỉ tiêu, thông số môi trường vượt giới hạn cho phép đối với sức khỏe con người; trên cơ sở đó công bố kết quả quan trắc môi trường công khai cho người dân biết.

Hiện trường vụ cháy.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh hóa chất của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt; kịp thời xử lý các vi phạm về an toàn hóa chất đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, thẩm định phương án ứng phó về sự cố hóa chất của các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn Thành phố; kiểm tra việc sử dụng hóa chất độc hại và công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất và các đơn vị kinh doanh, buôn bán xăng dầu.

UBND TP giao UBND quận Long Biên tiếp tục chỉ đạo UBND phường Thượng Thanh kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt và Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố môi trường; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 7/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là đối với những đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất; công tác kiểm tra, thẩm định phương án ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.