Quốc hội quyết bội chi ngân sách năm 2018 bằng 2,8% GDP

Chiều 18/6, với hơn 93% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước (NSNN) và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018. Theo đó, QH quyết định bội chi NSNN năm 2018 bằng 2,8% GDP.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018 với số phiếu tán thành cao. Ảnh: T.T.

QH phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018 như sau:

Tổng số thu cân đối NSNN là hơn 1,880 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2017, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 1,869 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019.

Bội chi NSNN là hơn 153 nghìn tỷ đồng, bằng 2,8% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước là hơn 110 nghìn tỷ đồng; vay ngoài nước hơn 42 nghìn tỷ đồng.

Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là hơn 284 nghìn tỷ đồng.

Nghị quyết của QH còn quyết định phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại và điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2018. Theo đó: phân bổ hơn 5.370 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại của ngân sách trung ương năm 2018 cho các bộ, cơ quan Trung ương. Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2018 của Bộ Tài chính số tiền hơn 1.991 tỷ đồng.

Để thực hiện nghị quyết, QH giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2018 theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Hàng năm, khi trình quyết toán phải báo cáo lũy kế kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán các năm trước.

Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách, hạn chế thấp nhất tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển nguồn. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý vốn đầu tư công, khắc phục triệt để tình trạng phát sinh nợ xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giảm tỷ lệ chi thường xuyên theo nghị quyết của QH; bố trí dự toán đúng nghị quyết của QH và sử dụng hiệu quả các khoản chi cho giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ.

QH giao Chính phủ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo QH danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2018 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2019.