Lạng Sơn: Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trực thuộc Sở NN&PTNT.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là một tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Nguyên tắc hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách Nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư; Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Lạng Sơn thành lập Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng

Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn rà soát, ký kết hợp đồng, tiếp nhận và quản lý nguồn tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng; Vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài chính ủy thác; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách Nhà nước; Tiếp nhận, quản lý tiền trồng rừng thay thế; Đại diện cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền ủy thác về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Quỹ làm đầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng của các chủ rừng có khoán bảo vệ rừng; Tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án và các hoạt động phi dự án do Quỹ hỗ trợ; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ; Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hình thức hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ; Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan;…