Việt Nam bảo vệ các loài động vật nguy cấp

Trong năm 2020, Dự án Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam (WLP) do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ triển khai nhiều hoạt động quan trọng.

Ảnh minh hoạ.

Các hoạt động quan trọng này bao gồm:

1. Hỗ trợ xây dựng các quy định pháp luật về bảo vệ loài với yêu cầu quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; đánh giá thực trạng ở Việt Nam; khảo sát, đánh giá chính sách và nguồn lực cho các hoạt động bảo tồn.

2. Đánh giá hiện trạng các cơ sở gây nuôi, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp và đề xuất giải pháp quản lý; điều tra, khảo sát trên toàn quốc; đồng thời tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng cho Việt Nam.

3. Thực hiện lồng ghép nội dung bảo vệ động vật hoang dã trong Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về đa dạng sinh học; xây dựng Chương trình bảo tồn các loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và tham vấn các bên liên quan…

Dự án sẽ kết thúc vào năm 2022.