Quảng Nam: Phê duyệt Dự án Dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2

Dự án “Dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học, giai đoạn 2 tỉnh Quảng Nam” vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định phê duyệt.

Dự án nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại khu rừng xuyên biên giới của cảnh quan Trung Trường Sơn tại Việt Nam và Lào

Dự án do Tổ chức WWF (Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) Việt Nam tài trợ với hơn 2 triệu USD, thông qua nguồn tài trợ vận động từ Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB).

Mục đích nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại khu rừng xuyên biên giới của cảnh quan Trung Trường Sơn tại Việt Nam và Lào được bảo tồn hiệu quả thông qua cải thiện công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; mời các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Đông Giang và Tây Giang thành lập Ban Quản lý dự án và xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động chi tiết của dự án; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

Sở Ngoại vụ hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp hướng dẫn, theo dõi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai dự án, kiểm soát các hoạt động thực hiện đúng các quy định về an ninh, quốc phòng.

Nguồn: