Đề xuất tăng thuế xuất khẩu nhôm và oxit nhôm

Trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Hải quan và một số địa phương, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu hydroxit nhôm và ô xít nhôm từ 2% lên 5%.

Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng hydroxit nhôm và ô xít nhôm nhằm đảm bảo nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản (Ảnh: TL)

Hydroxit nhôm – mã hàng 2818.30.00 và ô xít nhôm mã – hàng 2818.20.00, là nguyên liệu đầu vào để sản xuất ra nhôm chưa gia công, không hợp kim, dạng thỏi – mã hàng 7601.10.00.10 và nhôm chưa gia công, hợp kim, dạng thỏi – mã hàng 7601.20.00.90.

Tổng cục Hải quan đã kiến nghị điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu từ 2% lên 5% để đảm bảo nguyên tắc ban hành biểu thuế xuất khẩu; đồng thời đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo Bộ Tài chính, Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP, hai mặt hàng này có mức thuế xuất khẩu 2%. Mặt hàng nhôm chưa gia công, không hợp kim, dạng thỏi – mã hàng 7601.10.00.10 và nhôm chưa gia công, hợp kim, dạng thỏi – mã hàng 7601.20.00.90. Khung thuế xuất khẩu của nhóm 28.18: 0% – 20%, nhóm 7601 là 5% – 40%.

Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của 2 mã hàng 2818.20.00 và 2818.30.00 là khoảng 368 triệu USD.

Mặt hàng hydroxit nhôm và ô xít nhôm là nguyên liệu (thuế suất 2%) để chế biến ra nhôm chưa gia công (thuế suất 5%). Căn cứ nguyên tắc ban hành Biểu thuế xuất khẩu tại Điều 10 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 “Thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thuế suất mặt hàng hydroxit nhôm – mã hàng 2818.30.00 và ô xít nhôm – mã hàng 2818.20.00, có mức thuế xuất khẩu 2% lên 5%, bằng mức thuế suất của nhôm chưa gia công thuộc nhóm 7601.

Tại cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh này cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo nghị định để trình Chính phủ ký ban hành, nhằm góp phần tăng thu về cho ngân sách.

Dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính hoàn thiện trước khi trình Chính phủ ban hành.