Nghiên cứu xâm nhập mặn trong các tầng chứa nước ở Cà Mau, Bạc Liêu

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ “Nghiên cứu xâm nhập mặn trong các tầng chứa nước dưới ảnh hưởng của khai thác nước dưới đất ở các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu” thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020.

Ảnh minh họa

Định hướng mục tiêu là làm rõ được ranh giới mặn – nhạt trong các tầng chứa nước ở Cà Mau và Bạc Liêu bằng các phương pháp tiên tiến của đối tác; xây dựng được mô hình mô phỏng xâm nhập mặn và dự báo được dịch chuyển ranh giới mặn nhạt theo các kịch bản khai thác nước dưới đất khác nhau.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Bản đồ phân bố nước mặn nước nhạt trong các tầng chứa nước vùng nghiên cứu tỷ lệ 1:100.000 hoặc lớn hơn; mô hình mô phỏng bài toán xâm nhập mặn; báo cáo kết quả dự báo xâm nhập mặn theo các kịch bản khai thác nước dưới đất khác nhau; báo cáo đề xuất giới hạn khai thác nước dưới đất hợp lý; báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 01 công bố quốc tế trong tạp chí ISI; hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ.

Nguồn: