Quảng Trị: Ban hành kế hoạch hành động về giảm phát thải khí nhà kính

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng” (PRAP) tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Quảng Trị hướng đến 2020 sẽ giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng

Mục tiêu của kế hoạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường trữ lượng các bon, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chiến lược tăng trưởng xanh, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Chương trình hành động quốc gia về REDD+ và tái cấu trúc ngành lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Bảo vệ, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng, nâng cao các lợi ích môi trường – kinh tế – xã hội của rừng; tăng cường khai thác các dịch vụ sinh thái từ rừng và huy động các nguồn lực tài chính để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Tăng cường phối hợp liên ngành, đảm bảo quản lý, phát triển rừng được thực hiện đồng bộ với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng.

Đối tượng hướng đến là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thôn tham gia vào hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào tổ chức thực hiện, vận hành PRAP.

Thời gian thực hiện gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2018 – 2020, giai đoạn 2 từ 2021 – 2030. Tổng kinh phí thực hiện PRAP theo hợp phần hơn 466 tỷ đồng.

Nội dung chính của kế hoạch gồm: Hợp phần 1 sẽ thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, qua đó sẽ xác định kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh Quảng Trị cho giai đoạn 2018 – 2020, xác định các hoạt động, mục tiêu quản lý và bảo vệ rừng như: Tiến hành bàn giao 26.000 ha rừng, khoán bảo vệ 80.000 lượt/ha/năm, khoanh nuôi tái sinh rừng, tiến hành trồng 7.350 ha rừng…

Hợp phần 2 tỉnh sẽ tiến hành các hoạt động bổ sung khi triển khai PRAP trong giai đoạn 2018 – 2020. Cụ thể, PRAP gồm 8 gói giải pháp để giải quyết các nguyên nhân/rào cản đã được phân tích trong PRAP.

Sau năm 2020, REDD+ sẽ được thực hiện theo phương hướng chung của Chương trình hành động quốc gia về REDD+, trong đó các hoạt động REDD+ được lồng ghép vào chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở TN&MT phối hợp với Sở NN&PTNT thực hiện và giám sát việc thực hiện PRAP, đặc biệt đến các vấn đề quản lý và sử dụng đất, bao gồm đất lâm nghiệp tại các cấp. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của PRAP như lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch phát triển hạ tầng thủy điện và phát triển cơ sở giao thông, xây dựng các chính sách về đất đai để thu hút đầu tư doanh nghiệp vào sản xuất và phát triển nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Cung cấp thông tin và số liệu cần thiết cho việc lập quy hoạch và thực hiện PRAP, bao gồm bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất. Đảm bảo việc thực hiện PRAP thống nhất với các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh và quốc gia…