Điều chỉnh Dự án hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia tại Việt Nam’, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Cụ thể, tăng tổng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức từ 4 triệu Euro thành 4,6 triệu Euro. Đóng góp của phía Việt Nam không thay đổi.

Bên cạnh đó, điều chỉnh các hoạt động chính của Dự án. Với hợp phần 3, điều chỉnh nội dung của hợp phần từ “Thiết lập hệ thống đo đạc, báo cáo và kiểm chứng quốc gia cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu” thành nội dung “Xây dựng Cổng thông tin theo dõi, đánh giá (MRV)”.

Đồng thời, bổ sung hợp phần 5, 6: Hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), bao gồm cả việc rà soát và cập nhật NDC; quản lý và điều phối hoạt động của các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến Khí hậu toàn cầu tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Đức biết Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện; Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện, phê duyệt điều chỉnh Văn  kiện và Quyết định đầu tư Dự án.

Nguồn: