Đắk Lắk: Hàng loạt vi phạm tại Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing (gọi tắt là Cty).

Kết luận thanh tra chỉ ra việc ký hợp đồng thuê 170,45ha đất trồng cây cao su, Cty chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 2 Hợp đồng thuê đất số 180/HĐTĐ ngày 22/11/2012 về thời hạn thuê đất và tiền thuê đất. Hiện nay, Cty chưa nộp tiền thuê đất trồng cây cao su vào ngân sách Nhà nước từ tháng 1/2011 đến tháng  12/2015 là 296 triệu đồng.

Hợp đồng giao khoán vượt quá thời hạn thuê đất

Việc ký hợp đồng giao khoán vườn cây cao su còn một số điều, khoản ghi thiếu chặt chẽ, như: Thời gian hợp đồng giao khoán vườn cây cao su là 50 năm kể từ ngày ký kết là vượt quá thời hạn thuê đất tại Quyết định số 1111 ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho Cty thuê đất, thời hạn sử dụng đất từ 15/10/1993 đến 15/10/2043.

Mặt khác, hợp đồng không ghi rõ nghĩa vụ của bên nhận khoán phải nộp sản phẩm, không thể hiện số lượng mủ cao su phải nộp hàng năm cho bên giao khoán là Cty. Do đó, dẫn đến việc Cty không thu được sản lượng mủ cao su của các hộ nhận khoán vườn cây cao su từ năm 2012 đến năm 2016, làm thất thu khoản tiền thu nhập giao khoán vườn cây cao su.

Ngoài ra, Cty thực hiện không đúng theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt giá trị chuyển nhượng vườn cây cao su đợt 1. Tính đến tháng 12/2016, Cty mới chỉ thực hiện được 1/9 trường hợp nhận chuyển nhượng vườn cây cao su. Ngoài ra, Cty đã thu tiền của 5 hộ không có tên theo Quyết định số 2954/QD-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk, với số tiền là 565,4 triệu đồng là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, về diện tích nhận khoán vườn cây cao su của hộ ông Ma Eo được ghi trong Hợp đồng số 27/96/HĐGK ngày 1/3/2002 tại lô D, khoảnh IV, tiểu khu 335 là 1,35ha; diện tích nhận khoán vườn cây cao su này đã được đo lại năm 2014 và được điều chỉnh lại thành lô số 11, tiểu khu 545 mới được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 255 ngày 27/1/2015 là 0,9389ha; nhưng Cty đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt giá trị chuyển nhượng vườn cây cao su của hộ ông Ma Eo là 6,3ha là không đúng thực tế.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Hàng trăm ha rừng bị lấn chiếm trái phép

Kết luận cũng chỉ ra, tính đến tháng 10/2016, diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá, đất rừng bị lấn chiếm trái phép là 275,2ha (trước năm 2012 là 245,02ha; từ năm 2012 đến tháng 10/2016 là 30,18ha). Tại tiểu khu 541 có một số lô, diện tích rừng bị người dân chặt phá để lấn, chiếm đất rừng trái phép; riêng tại khoảnh 6, tiểu khu 541 để xảy ra mua bán đất lâm nghiệp trái phép với diện tích là 2ha.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định giá trị và sản lượng thực tế vườn cây cao su của Cty đang quản lý để làm cơ sở ký kết lại hợp đồng giao khoán với các hộ dân, trong hợp đồng phải thể hiện rõ giá trị vườn cây và sản lượng mủ cao su phải nộp hàng năm.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cư M’gar, Cty kiểm tra thực tế để xác định cụ thể diện tích đất (rừng) do người dân lấn, chiếm 275,2ha đã trồng cây các loại.

Giao Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định thu hồi số tiền 296 triệu đồng; khẩn trương tính tiền thuê đất năm 2016 và những năm tiếp theo để Cty có cơ sở nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước.

Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền thuê đất nêu trên vào ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, không để diện tích rừng bị chặt phá, lấn, chiếm đất rừng và chuyển nhượng trái phép như đã nêu trên. Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.