Đa dạng sinh học và sức khỏe con người

Đa dạng sinh học và sức khỏe con người có quan hệ mật thiết và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Khi đa dạng sinh học thay đổi, sức khỏe con người cũng bị ảnh hưởng. Infographic dưới đây hệ thống hóa các khái niệm cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến mối tương quan này.

Nguồn: