Kỷ luật cán bộ liên quan sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung

ThienNhien.Net – Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hình thức giáng chức, điều động sang đơn vị khác với vị Phó Tổng cục trưởng này.

Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, theo thẩm quyền, cũng đã thi hành kỷ luật 2 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng thuộc Tổng cục bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, bố trí sang đơn vị khác làm việc. Đây là những cán bộ liên quan trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên – môi trường trong sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua.

Ảnh: Đào Nhật Đình