Ưu đãi thuế lớn cho các dự án bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Dự án xử lý nước thải sinh hoạt có công suất từ 2.500m3 trở lên ở đô thị từ loại IV trở lên được ưu đãi thuế. Ảnh: internet.
Dự án xử lý nước thải sinh hoạt có công suất từ 2.500m3 trở lên ở đô thị từ loại IV trở lên được ưu đãi thuế. Ảnh: internet.

Đồng thời miễn, giảm và thuế suất ưu đãi

Theo Thông tư, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện một số loại dự án đầu tư mới sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các dự án đó gồm: Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung; xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng; ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự cố môi trường khác; xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề; dịch vụ hỏa táng, điện táng; giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ.

Các dự án đầu tư mới về sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi; sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải; sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác; sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó, xử lý sự cố môi trường cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mức ưu đãi cụ thể như sau: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới nêu trên được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm.

Nếu dự án đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

Đặc biệt, những phần thu nhập đó còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Được lựa chọn

Về thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, Bộ Tài chính phân tách cụ thể đối với từng loại dự án.

Trong đó, dự án đầu tư mới sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được áp dụng thuế suất ưu đãi từ năm được cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Dự án đầu tư mới sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam được áp dụng thuế suất ưu đãi tính từ năm Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn Nhãn xanh Việt Nam.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi của các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận được tính từ năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Trường hợp các doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng dự án đang hoạt động thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, doanh nghiệp thực hiện xác định tiêu chí hưởng ưu đãi và áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ 15-12-2016, bãi bỏ Thông tư số 230/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp nào có dự án đầu tư đang hưởng các ưu đãi thuế khác thì được quyền lựa chọn tiếp tục hưởng ưu đãi thuế hiện tại hoặc chuyển sang hưởng ưu đãi thuế theo quy định mới.