Phân bổ 3.000 tỷ đồng cho Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý phân bổ 3.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015 cho 16 dự án chuyển tiếp đã được bố trí vốn Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) từ các năm trước; các dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn và các dự án cấp bách thuộc danh mục Chương trình SP-RCC.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định và chịu trách nhiệm về kỹ thuật tất cả dự án, đơn giá và mức đầu tư của các dự án trồng rừng…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.