Quy định mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Tổng cục Lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010.

Theo Quyết định mới, Tổng cục Lâm nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái rừng trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về lâm nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái rừng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Tổng cục là trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các dự án luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch… thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Tổng cục cũng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý rừng, bảo vệ rừng; bảo tồn thiên nhiên rừng; khôi phục, phát triển rừng; sử dụng rừng…

Về cơ chế tổ chức, so với Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thay đổi chỉ còn 15 đơn vị thay vì 16 đơn vị như quy định cũ.

Cụ thể, Tổng cục Lâm nghiệp có 9 tổ chức giúp việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế, Thanh tra; Vụ Bảo tồn thiên nhiên; Vụ Phát triển rừng; Vụ Quản lý sản xuất Lâm nghiệp; Văn phòng Tổng cục; Cục Kiểm lâm (có các Chi cục Kiểm lâm: Vùng I, II, III, IV); Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (có đại diện CITES phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, Tổng cục có 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: Vườn quốc gia Tam Đảo; Vườn quốc gia Ba Vì; Vườn quốc gia Cúc Phương; Vườn quốc gia Bạch Mã; Vườn quốc gia Cát Tiên; Vườn quốc gia YokDon. (Theo quy định cũ tại Quyết định 04/2010/QĐ-TTg thì Tổng cục Lâm nghiệp có 7 đơn vị sự nghiệp gồm 6 Vườn quốc gia kể trên và Viện Điều tra, Quy hoạch rừng).

Tổng cục Lâm nghiệp có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó Tổng cục trưởng.