Nghĩa vụ tài chính của Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân

ThienNhien.Net- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định nghĩa vụ tài chính của Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.

Theo đó, Quỹ đảm bảo nghĩa vụ tài chính là quỹ do Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân quản lý, được thành lập nhằm bảo đảm đủ nguồn kinh phí cho việc chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.

Nguồn thu của Quỹ bao gồm: Nguồn tích lũy từ doanh thu bán điện; nguồn thu khác.

Trong đó với nguồn tích lũy từ doanh thu bán điện, tổ chức có nhà máy điện hạt nhân phải trích từ doanh thu bán điện hàng năm để nộp vào Quỹ; nguồn tích lũy này được hạch toán vào giá thành sản xuất điện của nhà máy điện hạt nhân.

Công nhân khoan khảo sát địa hình tại địa điểm sẽ xây nhà máy điện hạt nhân 1 ở Ninh Thuận (Ảnh: nangluongvietnam.vn)
Công nhân khoan khảo sát địa hình tại địa điểm sẽ xây nhà máy điện hạt nhân 1 ở Ninh Thuận (Ảnh: nangluongvietnam.vn)

Tỷ lệ trích trên doanh thu bán điện hàng năm của nhà máy điện hạt nhân như sau: Trong 5 năm hoạt động đầu tiên tỷ lệ trích bằng 1%; trong 5 năm hoạt động tiếp theo tỷ lệ trích bằng 2%; trong thời gian hoạt động tiếp theo, định kỳ 5 năm một lần, Bộ Công Thương chủ trì xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh tỷ lệ trích trên cơ sở đề nghị của Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân và Kế hoạch tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian chưa dùng đến, số tiền trong Quỹ phải được bảo toàn và phát triển thông qua các nghiệp vụ quản lý. Cụ thể, cho ngân sách nhà nước vay hoặc mua trái phiếu Chính phủ theo khả năng cân đối nguồn của Quỹ. Thời hạn và các điều kiện cho vay, mua trái phiếu Chính phủ do cấp có thẩm quyền quyết định cho từng đợt vay theo quy định. Ngân sách nhà nước có trách nhiệm bố trí hoàn trả cho Quỹ khi đến hạn.

Bên cạnh đó, gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính trong nước có uy tín do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân và được Thủ tướng Chính phủ cho phép; tổ chức tài chính, ngân hàng được chọn trên cơ sở chào lãi suất cạnh tranh.

Đồng thời, sử dụng dịch vụ ủy thác quản lý vốn của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước có uy tín của Việt Nam theo đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Khoản sinh lời của Quỹ từ việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được dùng để xử lý các rủi ro trong hoạt động cho vay lại và bổ sung vào nguồn vốn của Quỹ.

Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tạm thời chưa dùng đến của Quỹ, đảm bảo an toàn, tính thanh khoản và hiệu quả.