Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý đầu tư phát triển và vận hành hồ chứa nước thủy điện

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh để đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; kiểm tra rà soát lại Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa hợp lý; kiên quyết xử lý những nhà máy thủy điện không thực hiện đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt; trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý; phối hợp với các chủ đập thủy điện trong việc thông báo kịp thời tới người dân hạ lưu khi các hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ; tổ chức tuyên truyền, giải thích để các tổ chức và công dân hiểu đúng, khách quan về thủy điện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc bố trí quỹ đất, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trồng rừng thay thế, đặc biệt là rừng đầu nguồn lưu vực sông của các công trình thủy điện.