Trung Quốc mở cửa lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa và hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực địa chất và tài nguyên khoáng sản.

Theo Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, cơ quan này sẽ tinh giản hóa thủ tục cấp phép và quản lý tài nguyên khoáng sản, phát huy vai trò của cơ chế thị trường.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ hướng tới chủ thể đầu tư, trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp nước ngoài, tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường khoáng sản, nỗ lực tạo ra cơ cấu đầu tư thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản hợp lý.

Hiện nay, nguồn vốn xã hội cho đầu tư thăm dò khoáng sản Trung Quốc chiếm tới hơn 70%.

Trung Quốc sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng thể: 3 năm có tiến triển quan trọng, 5 năm có đột phá quan trọng, 8-10 năm tái cơ cấu thăm dò khai thác khoáng sản.