300 tỷ đồng dành cho Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

ThienNhien.Net – Ngày 28/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội ban hành ngày 23/8/2010.

Trong đó, sửa đổi, Khoản 1, Điều 6 về vốn điều lệ: “Vốn điều lệ do Ngân sách Thành phố cấp là 300 tỷ đồng Việt Nam”.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, 6, Điều 9 về cho vay với lãi suất ưu đãi như sau: Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ, điều kiện cụ thể của chương trình, dự án vay vốn và khả năng trả nợ của người vay. Đối với các dự án chỉ đầu tư trang thiết bị, không đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 3 năm kể cả thời gian ân hạn. Đối với các dự án chỉ đầu tư trang thiết bị, không đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm kể cả thời gian ân hạn. Đối với các dự án có yếu tố đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư dưới 50 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 7 năm kể cả thời gian ân hạn. Đối với các dự án có yếu tố đầu tư xây lắp, với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa là 10 năm kể cả thời gian ân hạn. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xin chủ trương của UBND Thành phố.

Lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội do Chủ tịch Hội đồng quản lý quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ nhưng không vượt quá 50% mức lãi suất cho vay thương mại của các tổ chức tín dụng (gồm các ngân hàng: Ngoại thương, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Đầu tư và Phát triển) tại thời điểm vay. Trong trường hợp các dự án cấp bách, mang tính chất đặc thù, lãi suất cho vay theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Quyết định này cũng sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 5, Điều 12 về Tài trợ và đồng tài trợ như sau: Mức tài trợ và thẩm quyền quyết định mức tài trợ: Giám đốc Quỹ quyết định số tiền tài trợ (đồng tài trợ) đến 50 triệu đồng Việt Nam. Với số tiền tài trợ (đồng tài trợ) trên 50 triệu đồng Việt Nam đến 200 triệu đồng Việt Nam: Giám đốc Quỹ đề xuất Chủ tịch Hội đồng quản lý xem xét, quyết định.

Với số tiền tài trợ (đồng tài trợ) trên 200 triệu đồng Việt Nam: Giám đốc Quỹ đề xuất Hội đồng quản lý trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.