Tăng cường quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2015.

Theo đó, UBND TP yêu cầu công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế.

Phải quản lý, kiểm soát được cơ bản tình hình ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc một số lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm cao như: công nghiệp hóa chất, công nghiệp dệt, nhuộm, thuộc da, giấy, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản.

Đồng thời cũng phải nâng cao năng lực quản lý, phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và xử lý chất thải công nghiệp cho các cấp quản lý nhà nước, các khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Phấn đấu đến năm 2012, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường…