Lập Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại huyện Thanh Oai

ThienNhien.Net – Ngày 10/6, UBND Tp. Hà Nội ban hành Quyết định số 2615/QĐ-UBND, thành lập Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại Công ty TNHH Minh Hiền, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội.

Theo đó, cán bộ làm việc tại Chốt kiểm dịch động vật liên ngành gồm: Cán bộ Công an huyện Thanh Oai (2 người/ca trực); Cán bộ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội (2 người/ca trực); Cán bộ Chi cục Thú y Hà Nội (4 người/ca trực).

Chốt kiểm dịch động vật liên ngành hoạt động 24/24 giờ (ngày, đêm) và chia thành 3 ca trực (8 giờ/ca trực). Chế độ làm việc của các thành viên tham gia trực tại Chốt kiểm dịch liên ngành theo chế độ hiện hành của Nhà Nước.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an Thành phố, UBND huyện Thanh Oai thành lập Chốt kiểm dịch động vật liên ngành theo quy định tại Quyết định này; đồng thời ban hành chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Chốt kiểm dịch động vật liên ngành theo quy định Pháp lệnh Thú y và các quy định hiện hành của Nhà nước.