Dự thảo cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Một trong những quy định mới của Luật Khoáng sản là trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (KTKS) hầu hết phải thông qua hình thức đấu giá quyền KTKS. Đồng thời, cũng do khoáng sản là tài sản có đặc thù riêng không giống với các loại tài sản hữu hình khác nên những quy định về đấu giá quyền KTKS đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo trong một văn bản riêng.

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc đấu giá quyền KTKS (cát, đá, sỏi) đã được tổ chức thí điểm tại một số địa phương như Thanh Hóa, Phú Yên, Đồng Nai... (Ảnh: Chinhphu.vn)

Dự thảo Nghị định quy định đấu giá quyền KTKS gồm 3 Chương với 23 Điều, trong đó quy định rõ về xác định giá khởi điểm cũng như tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền KTKS; quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền KTKS, quy định rõ tổ chức, cá nhân được tham dự phiên đấu giá và không được tham gia đấu giá.

Cụ thể, giá khởi điểm được xác định bằng giá trị phần trăm trữ lượng khoáng sản mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cam kết trả cho Nhà nước. Giá này căn cứ theo nhóm, loại khoáng sản (từ 5 – 10% trữ lượng đã được phê duyệt khi cấp phép khai thác) và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép quyết định.

Tổ chức, cá nhân để tham gia đấu giá phải nộp 1 khoản tiền đặt trước từ 1 – 5% giá khởi điểm tính bằng tiền tại thời điểm tổ chức đấu giá.

Tiền đặt trước sẽ được hoàn trả cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá ngay khi kết thúc phiên đấu giá.

Tiền đặt trước không hoàn trả và được nộp vào ngân sách Nhà nước trong các trường hợp: 1- Tổ chức, cá nhân đã đăng ký đấu giá và nộp tiền đặt trước mà không tham dự phiên đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng; 2- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá vi phạm các quy định khi đấu giá.

Quy định cụ thể trình tự, thủ tục tiến hành đấu giá

Dự thảo nêu rõ, Hội đồng đấu giá sẽ được thành lập theo từng phiên đấu giá. Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá quyền KTKS thuộc thẩm quyền cấp phép của mình.

Khác với đấu giá tài sản khác (điều hành phiên đấu giá thông qua đấu giá viên) thì đấu giá quyền KTKS phải do Chủ tịch Hội đồng đấu giá điều hành.

Tiền trúng đấu giá được xác định căn cứ vào giá trị phần trăm trữ lượng mà tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đã cam kết trả cho Nhà nước và giá khoáng sản thương phẩm do UBND cấp tỉnh xác định và công bố.

Tiền trúng đấu giá quyền KTKS được thu theo 1 trong 2 phương thức sau: 1- Thu một lần trước khi tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép KTKS trong trường hợp Giấy phép có thời hạn khai thác nhỏ hơn 5 năm; 2- Thu hàng năm trong trường hợp Giấy phép KTKS có thời hạn khai thác lớn hơn 5 năm.