Quảng Ninh: Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020

ThienNhien.Net – Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4252/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.


Mục tiêu của quy hoạch là xác lập chương trình phát triển hệ thống quản lý nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, chôn lấp, tiêu hủy CTR tại các trung tâm đô thị, các khu tập trung dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hợp lý, đồng bộ.

Cụ thể, đến năm 2010 thu gom được 90%, xử lý được 85% lượng rác thải sinh hoạt tại các trung tâm đô thị và đạt 100% địa phương cấp huyện có bãi rác hợp vệ sinh. Đến năm 2020 thu gom được 100% lượng rác thải tại các trung tâm đô thị và các khu dân cư tập trung ở vùng nông thôn bằng những công nghệ phù hợp; xử lý được 100% lượng rác thải trên địa bàn tỉnh và đạt 100% địa phương cấp xã có bãi rác hợp vệ sinh với công nghệ xử lý CTR phù hợp và hiện đại.

Quy hoạch sẽ kiểm soát được tình hình ô nhiễm môi trường các khu vực thường xuyên xảy ra ô nhiễm cùng các vùng nhạy cảm do nguyên nhân CTR gây ra và tăng cường mạnh mẽ năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường và xử lý CTR trên địa bàn tỉnh.

Chất thải rắn công nghiệp được sử dụng hai phương thức thu gom và vận chuyển: 1/ Các cơ sở công nghiệp tự chịu trách nhiệm việc thu gom, phân loại và vận chuyển các loại CTR hoặc thuê khoán các cơ sở tư nhân dưới sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về CTR; 2/ Việc thu gom, phân loại và vận chuyển sẽ do đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Các cơ sở sản xuất công nghiệp có nhiệm vụ ký hợp đồng với đơn vị này để thu gom, vận chuyển và xử lý CTR công nghiệp trên cơ sở các yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung, quản lý CTR nói riêng.

Việc xử lý CTR sinh hoạt cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ được thực hiện bằng cách phối hợp sử dụng các loại hình công nghệ xử lý CTR như sau: chôn lấp hợp vệ sinh, đốt chất thải có thu hồi năng lượng; chôn lấp an toàn. Đặc biệt, việc xử lý CTR trên địa bàn tỉnh sẽ được tiến hành bằng công nghệ mới ủ sinh học. Dự kiến loại hình công nghệ này sẽ được đưa vào đầu tư tại các khu xử lý CTR ở các đô thị lớn của tỉnh (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái) và tại một số địa phương có khả năng sử dụng chế phẩm từ ủ rác sinh học cho nông nghiệp như: Đầm Hà, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà, Yên Hưng…

UBND tỉnh cũng giao các Sở Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, cùng UBND các địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác quản lý CTR và giữ vệ sinh môi trường. Nghiên cứu, đề xuất các dự án khu xử lý CTR liên vùng, liên đô thị, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và phát triển bển vững.