Quy hoạch sản xuất và bố trí dân cư đối với 61 huyện nghèo

ThienNhien.Net – Mục tiêu xây dựng quy hoạch sản xuất và bố trí dân cư 61 huyện nghèo là tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo đến năm 2020 ngang bằng các huyện khác trong khu vực.

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có hướng dẫn xây dựng quy hoạch sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp và bố trí dân cư đối với 61 huyện nghèo.

Theo đó, quy hoạch sản xuất và bố trí dân cư cần đánh giá, phân tích thực trạng phát triển sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên địa bàn huyện; đánh giá thực trạng phân bố dân cư trên địa bàn huyện nghèo đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn, thiên tai đe dọa, biên giới, vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ và đặc dụng.

Bộ NNPTNT đã đưa ra 10 nhóm giải pháp chính sách thực hiện quy hoạch: Hỗ trợ đất sản xuất; hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và giao đất để trồng rừng ở huyện nghèo; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; chính sách tín dụng cho người sản xuất ở huyện nghèo; chính sách tăng cường cán bộ đối với các huyện nghèo…

Vốn thực hiện quy hoạch được huy động từ các nguồn: ngân sách Nhà nước, ODA, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư, đóng góp của doanh nghiệp và dân cư; vốn thực hiện lồng ghép từ các Chương trình, dự án hiện hành được ghi trong kế hoạch hàng năm và 5 năm.

UBND các tỉnh lập quy hoạch sản xuất và bố trí dân cư, các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầu tư để Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành quy hoạch sản xuất và bố trí dân cư trong năm 2009.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển sản xuất và bố trí dân cư các huyện nghèo từ nay đến năm 2010, năm 2015, năm 2020; kế hoạch hàng năm và tổng hợp nhu cầu vốn báo cáo Bộ NNPTNT; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Quy hoạch phát triển sản xuất và sắp xếp dân cư các huyện nghèo được chia thành 3 giai đoạn:
– Năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40%; cơ bản hoàn thành việc giao đất, giao rừng; trợ cấp lương thực cho người dân ở những nơi không có điều kiện tổ chức sản xuất, khu vực giáp biên giới để đảm bảo đời sống.
– Năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ngang bằng mức trung bình của tỉnh. Lao động nông nghiệp còn dưới 60% lao động xã hội; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 40%.
– Năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống ngang bằng mức trung bình của khu vực. Giải quyết cơ bản vấn đề sản xuất, việc làm, thu nhập để nâng cao đời sống của cư dân các huyện nghèo gấp 5-6 lần so với hiện nay.