Quy hoạch lại diện tích 3 loại rừng

Ngày 21/02, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất phương pháp, kết quả rà soát, quy hoạch và xác định diện tích 3 loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, mục tiêu của đợt quy hoạch lại lần này là nhằm đảm bảo đủ diện tích, phát huy tối đa chức năng, hiệu quả mỗi loại rừng một cách hợp lý, đúng mục tiêu, đối tượng. Đồng thời, xác định diện tích rừng tự nhiên dự trữ quốc gia có trữ lượng giàu và trung bình trên cả 3 loại rừng nêu trên.

Theo báo cáo, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện quy hoạch lại cơ cấu 3 loại rừng nói trên. Căn cứ vào báo cáo tổng hợp từ 61/61 địa phương có rừng tại thời điểm rà soát quy hoạch, tổng diện tích đất lâm nghiệp khoảng 18,33 triệu ha, trong đó đất có rừng gần 12,77 triệu ha bao gồm rừng đặc dụng 2,43 triệu ha, rừng phòng hộ 9,16 triệu ha, rừng sản xuất 6,82 triệu ha.

Đất lâm nghiệp cho rừng đặc dụng khoảng 2,2 triệu ha, cho rừng phòng hộ khoảng 5,55 triệu ha, cho rừng sản xuất gần 8,5 triệu ha. Từ kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng cho thấy, trong tổng số 4,48 triệu ha rừng tự nhiên là rừng sản xuất hiện có 155.816 ha là rừng giàu và 517.414 ha là rừng trung bình, việc quy hoạch lại đã không chuyển rừng tự nhiên là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ có trữ lượng giàu và trung bình sang rừng sản xuất, mà ngược lại đã chuyển bớt một số diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng giàu và trung bình sang quy hoạch rừng phòng hộ và đặc dụng.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các Bộ, ngành hữu quan, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cần thống nhất rà soát lại một số vấn đề trong công tác triển khai quy hoạch 3 loại rừng. Cụ thể là các số liệu về hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp, giao cơ quan chuyên ngành kiểm tra, thẩm định lại kết quả rà soát quy hoạch lại./.