Phê duyệt mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020".

Đây là văn bản pháp lý quan trọng, nhằm xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia bảo đảm thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng bộ, tiên tiến và từng bước hiện đại, đáp ứng nhu cầu thu thập và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản về môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phục vụ công tác xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Kèm theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia còn có các phụ lục về danh sách các loại trạm khí tượng thủy văn, trạm thủy văn, trạm khí tượng hải văn, các điểm đo mặn và các điểm đo mưa độc lập, được quy hoạch đến năm 2020.