Lạng Sơn chuyển mục đích sử dụng hàng chục ha rừng trồng

HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng đến năm 2030; chuyển mục đích sử dụng hơn 40 ha rừng sang mục đích khác.

HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; chuyển mục đích sử dụng nhiều diện tích rừng sang mục đích khác.

HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Điều chỉnh 42,381 ha đất rừng sản xuất, trong đó có 32,926 ha đất có rừng (rừng trồng) và 9,455 ha đất trống ra ngoài ranh giới ba loại rừng.

Khu vực điều chỉnh thuộc hai huyện Lộc Bình (31,416 ha) và Đình Lập (10,965 ha).

Diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 sau điều chỉnh là 499.973,777 ha (giảm 42,381 ha), trong đó diện tích đất có rừng là 410.832,850 ha, chiếm 82,17% tổng diện tích đất rừng sản xuất; diện tích đất chưa có rừng là 89.140,927 ha, chiếm 17,83% tổng diện tích đất rừng sản xuất.

Cơ cấu và diện tích 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 sau điều chỉnh, cụ thể: diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 616.412,544 ha (chiếm 74,18% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Cơ cấu 3 loại rừng: Rừng đặc dụng (chiếm 2,13%), rừng phòng hộ (chiếm 16,76%), rừng sản xuất (chiếm 81,11%).

Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm 1 dự án (Dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80, Quốc lộ 4B) với tổng diện tích 37,224 ha rừng trồng ngoài quy hoạch ba loại rừng, có nguồn gốc là rừng sản xuất.

Dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80, Quốc lộ 4B trong danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, mức vốn dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Đây là là đường cấp IV miền núi đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông.

Dự án có quy mô sử dụng khoảng 175,06 ha đất bao gồm diện tích đường giao thông hiện hữu, diện tích các mỏ đất đắp, bãi đổ thải và diện tích đường giao thông tăng thêm. Để thực hiện dự án nâng cấp đoạn Km18 – km80 cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 37,224 ha rừng sản xuất.

Khi hoàn thành, Quốc lộ 4B nâng cấp sẽ đảm bảo kết nối giao thông từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Quảng Ninh, rút ngắn thời gian di chuyển và đẩy mạnh liên kết vùng.