28.554 tỷ đồng bảo vệ, khôi phục và phát triển bền vững rừng ở Tây Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030.

Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng và từng bước khôi phục, phát triển rừng, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích rừng đạt khoảng 2,72 triệu héc-ta, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,2%. Đồng thời quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của khu vực Tây Nguyên. Xử lý dứt điểm đối với 282.896 ha rừng và đất lâm nghiệp đang có chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm; không để phát sinh tranh chấp, xâm lấn rừng; đẩy mạnh quản lý rừng cộng đồng, thực hiện canh tác nương rẫy bền vững theo hướng nông lâm kết hợp; sắp xếp, đổi mới 55 công ty lâm nghiệp trên địa bàn…

Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 28.554 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách nhà nước là 17.000 tỷ đồng, chiếm 60%.

Nguồn: