Làm thủy điện phải trả về hạ lưu dòng chảy phù hợp

ThienNhien.Net – Theo dự thảo quy chuẩn về xây dựng thủy điện vừa được Bộ Xây dựng hoàn tất, công trình thủy điện phải đảm bảo điều kiện an toàn về độ bền và ổn định.

Khi làm công trình thủy điện, phải trả về hạ lưu của sông lưu lượng dòng chảy phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và các đối tượng dùng nước, kể cả yêu cầu giao thông thủy trong mùa khô. Khi ở hạ lưu không có yêu cầu dùng nước thì trong mùa khô vẫn phải trả về hạ lưu một lượng nước tối thiểu.

Chủ đầu tư phải có đánh giá và biện pháp bảo vệ hoặc giảm thiểu những tác động bất lợi đối với công trình và các đối tượng bị ảnh hưởng. Đó là những thiệt hại về vật chất do ngập nước gây ra như mất đất, đặc biệt là đất nông nghiệp và mất các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, tài nguyên khoáng sản.