Tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và khuyến lâm

ThienNhien.Net – Theo Quyết định 66/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015, mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng và khuyến lâm; đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống sẽ được tăng lên.

Trồng rừng ở huyện Trấn Yên, Yên Bái (Cổng TTĐT Yên Bái)

Theo quy định mới ban hành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng ở các xã đặc biệt khó khăn trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc, quy hoạch là rừng sản xuất thì được hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước với mức hỗ trợ cao hơn.

Cụ thể, trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi), cây bản địa thì được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha thay vì 3 triệu đồng/ha như quy định cũ; trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ (khai thác trước 10 năm tuổi), mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha (quy định cũ là 2 triệu đồng/ha).

Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng không thuộc đối tượng nêu trên thì được hỗ trợ cây giống, khuyến lâm, mức hỗ trợ tối đa 2,25 triệu đồng/ha (quy định cũ 1,5 triệu đồng/ha); nếu trồng cây phân tán, mức hỗ trợ 2,25 triệu đồng/1.000 cây phân tán (tương đương một ha rừng trồng) (quy định cũ là 1,5 triệu đồng/1.500 cây phân tán, tương đương một ha rừng trồng). Mức hỗ trợ cụ thể được căn cứ vào giá cây giống do UBND cấp tỉnh công bố hàng năm.

Mức hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm cũng sẽ tăng từ 200.000 đồng/ha lên 300.000 đồng/ha trong 4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc) nếu trồng rừng tại các xã đặc biệt khó khăn. Nếu trồng rừng tại các xã còn lại thì mức hỗ trợ tăng từ 100.000 đồng/ha lên 150.000 đồng/ ha.

Quyết định 66/2011/QĐ-TTg cũng sẽ tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống.

Cụ thể, rừng giống, vườn giống do các thành phần kinh tế quản lý phải nằm trong quy hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt, được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ban đầu theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước cho phần lâm sinh, xây dựng hạ tầng và trang thiết bị được quy định cụ thể như sau:

– Không quá 52,5 triệu đồng/ha đối với vườn giống được trồng mới (quy định cũ là 35 triệu đồng/ha).

– Không quá 37,5 triệu đồng/ha đối với rừng giống được trồng mới (quy định cũ là 25 triệu đồng/ha).

– Không quá 15 triệu đồng/ha đối với rừng giống được chuyển hoá (quy định cũ là 10 triệu đồng/ha).

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ 150.000 đồng/ha/năm (quy định cũ là 100.000 đồng/ha/năm) để chi phí quản lý bảo vệ rừng giống, vườn giống; thời hạn hỗ trợ không quá 5 năm.