Ra mắt Bản tin chính sách về tài nguyên, môi trường

ThienNhien.Net – Nhằm cập nhật và cung cấp những thông tin hữu ích tới các tổ chức, cá nhân quan tâm đến chương trình xây dựng dự thảo, ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã cho ra mắt Bản tin “Chính sách Tài nguyên – Môi trường – Phát triển bền vững”.

Bản tin sẽ được phát hành định kỳ hàng quý, bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trong Bản tin quý I năm 2011, có 42 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được nhà nước ban hành hoặc bắt đầu có hiệu lực đã được thống kê. Các văn bản này chủ yếu đề cập đến các nhóm nội dung về: Tổ chức thể chế – tài chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường; Quản lý môi trường và ô nhiễm môi trường; Tài nguyên rừng, Đa dạng sinh học, Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu.

Mời quí độc giả xem chi tiết bản tin tại đây.